Hafan | Home

Croeso i Ysgol Pontrhydfendigaid!

Dysg Dawn Daioni

 

Manylion | Details

Ysgol Pontrhydfendigaid, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6BL.

Pennaeth / Headteacher: Mrs Joyce George

Pennaeth Cynorthwyol/Assistant Headteacher: Mrs Carys Davies

Ffôn/Phone: 01974 831641

Ebost/Email: gweinyddu@pontrhydfendigaid.ceredigion.sch.uk

“Mae athrawon yn creu cynlluniau gwersi pwrpasol ac yn addasu’r gwaith yn fedrus i ddiwallu anghenion disgyblion o wahanol alluoedd.”

“Teachers create purposeful lesson plans and adapt the work skilfully to meet the needs of pupils of different abilities.”

Estyn 2015

Galluogwch eich briwsion cymdeithasol er mwyn dangos ein ffrwd Facebook yma (cliciwch yr “C” ar waelod ochr chwith y dudalen).

Please enable your social cookies to view our Facebook feed here (click the “C” on the bottom left of the page).

Ysgol Pontrhydfendigaid

Dynodir yr ysgol yn ‘Ysgol Gymraeg’ yn ôl polisi iaith yr awdurdod addysg; golyga hyn mai’r Gymraeg yw prif gyfrwng gwaith a bywyd yr ysgol ond anelir at sicrhau bod y disgyblion yn gwbl ddwyieithog erbyn iddynt drosglwyddo i’r sector uwchradd.

Mae’r Pennaeth yn gyfrifol am dair ysgol leol sy’n cydweithio o fewn partneriaeth effeithiol. Mae gan bob ysgol Bennaeth Cynorthwyol penodedig.

Ein Gwerthoedd a’n Gweledigaeth

Parch, Gofal a Gonestrwydd yw prif werthoedd ein hysgolion. Rydym yn pwysleisio pwysigrwydd ein gwerthoedd yn gyson i ddisgyblion a rhanddeiliaid.

Dysg Dawn Daioni – Ein gweledigaeth yw darparu amgylchedd hapus, bositif, ddiogel a chyfeillgar er mwyn sicrhau addysg o’r radd flaenaf sy’n cynnig profiadau heriol, diddorol ac eang a fydd yn arwain unigolion at gyrraedd eu llawn botensial.

Pontrhydfendigaid School

The school is designated as a Welsh-medium school in accordance with the Education Authority’s language policy. This means that Welsh is the main medium of the life and work of the school and seeks to ensure that pupils are fully bilingual by the time they transfer to the secondary sector.

The Headteacher is responsible for three local schools that work within a successful partnership. Each primary has a designated assistant headteacher.

Our Vision and Values

Respect, Care and Honesty are the main values that represent our schools. The values are incorporated into all aspects of school life for all
pupils and stakeholders.

Dysg Dawn Daioni – Our vision is to provide a happy, positive, safe and friendly environment in order to ensure a first-class education that offers challenging, interesting and broad experiences that will lead individuals to reach their full potential.