Polisi Preifatrwydd | Privacy policy

(English below)

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae Ysgol Mynach yn casglu a phrosesu eich data personol, gan gynnwys unrhyw ddata a gyflwynir wrth i chi gysylltu â ni drwy’r post, ffôn, e-bost, neges uniongyrchol Facebook neu Twitter, neu mewn modd arall.

Defnyddiwn eich data personol i’ch darparu â gwybodaeth ychwanegol am yr ysgol neu i’ch cynorthwyo drwy ateb eich cwestiynau a’ch ymholiadau. Bydd eich data personol yn cael ei gadw’n breifat a’i storio’n ddiogel cyhyd a bydd yn angenrheidiol ar gyfer y dibenion a osodir yn y polisi hwn.

Hysbyswch ni o unrhyw newidiadau i’ch data personol os gwelwch yn dda. I ddiweddaru eich manylion, mynnu copi o’ch data personol neu ddiddymu eich caniatâd i brosesu eich data personol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar y wefan hon.

Dolenni trydydd parti

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni at wefannau trydydd parti. Darperir y rhain er eich hwylustod ac nid yw eu cynnwys yn dynodi ein cymeradwyaeth. Nid ydym yn rheoli’r gwefannau trydydd parti hyn ac nid ydym yn gyfrifol am eu cynnwys, cywirdeb, argaeledd na’u datganiadau preifatrwydd. Gall dilyn y dolenni hyn ganiatáu i drydydd partïon gasglu neu rannu data amdanoch. Os fyddwch yn gadael ein gwefan, argymhellwn eich bod chi’n darllen polisi preifatrwydd y wefan y byddwch yn ymweld â hi.

Briwsion

Defnyddiwn friwsion er mwyn dadansoddi sut mae’r wefan yn cael ei defnyddio ar er mwyn darparu eich ffrydiau cymdeithasol. Gallwch newid eich gosodiadau briwsion drwy glicio ar y botwm “C” ar waelod ochr chwith y sgrin.

This privacy policy explains how Ysgol Mynach collects and processes your personal data, including any data you may provide when you contact us by post, phone, email, Facebook or Twitter direct message or otherwise.

We use your personal data to provide you with further information about the school or to assist you in answering any questions or queries you may have submitted. Your personal data is kept private and stored securely for as long as necessary for the purposes set out in this policy.

Please keep us informed of any changes to your personal data. To update your details, request a copy of your personal data or withdraw consent to process your personal data, please contact us using the details on this website.

Third party links

This website may include links to third-party websites. These are provided for convenience and their inclusion does not constitute an endorsement. We do not control these third-party websites and are not responsible for their content, accuracy, availability or their privacy statements. Clicking on these links may allow third parties to collect or share data about you. When you leave our website, we encourage you to read the privacy policy of every website you visit.

Cookies

We use cookies in order to analyse how the website is used and in order to provide our social feeds. You can change your cookie settings by pressing the “C” button on the bottom left of the screen.